Club van 100 

Verslag ledenvergadering d.d. 16 maart 2010

 
Verslag 1e algemene ledenvergadering van de Club van 100 Voorschoten '97


Datum vergadering : Dinsdag 16 maart 2010
Aanwezig                : Voltallig bestuur/commissie Club van 100
                                 15 leden Club van 100
Verslag door           : L. Mulder
Kopie verslag          : Aanwezigen vergadering (per e-mail)

                                 Website Club van 100

 

 

1. Opening

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter van de Club van 100.


2. Doelstelling Club van 100

Er wordt beknopt ingegaan op de oprichting van de Club van 100 en haar voornaamste doelstellingen en regels.

  a. Werven van leden die Voorschoten '97 een warm hart toedragen.

  b. Leden van de Club van 100 stellen door hun donatie de Club van 100 in staat om activiteiten en projecten t.b.v. Voorschoten '97 financieel te ondersteunen.

  c. Uitgesloten is financiële ondersteuning van individuele leden en teams.

  d. Uitsluitend de ledenvergadering van de Club van 100 beslist waaraan de middelen worden besteed.

  e. Voordat middelen worden besteed wordt dit afgestemd met bestuur van Voorschoten '97.


3. Financiële stand van zaken

  a. Het aantal leden per vandaag is 46.
  b. Het totale bedrag aan inkomsten bedraagt Euro 5.000,--. Er zijn een aantal leden die meer dan Euro 100,-- doneren.
  c. Het bestuur stelt voor om ca. Euro 3.000,-- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de ingebrachte ideeën en de rest te reserveren voor toekomstige (evt. grotere) projecten.

 

 

4. Presentatie ideeën

Er zijn 6 ideeën met een bijbehorende kostenraming bij het bestuur ingediend. Deze 6 ideeën worden gepresenteerd en toegelicht.
  a. Aanschaf printer Euro 260,--
  b. Sponsoring bevrijdingsvuur-estafette 2010 Euro 400,--
  c. Sponsoring Feyenoord clinic tentenkamp E- en F-jeugd Euro 500,--
  d. Aanschaf 4 stuks minidoeltjes Euro 800,--
  e. Kantine verfraaiing Euro 1.000,--
  f. Verbetering geluidsinstallatie velden Euro 3.650,--


5. Stemmen en vaststellen uit te voeren project(en)

Door het bestuur wordt het voorstel gedaan om de onder punt 4 a. t/m e gepresenteerde ideeën te financieren (totaal bedrag Euro 2.960,--). De verbetering van de geluidsinstallatie komt niet in aanmerking vanwege overschrijding van het vastgesteld budget. Dit voorstel wordt in stemming gebracht. De vergadering stemt unaniem voor waarmee het voorstel is aangenomen.


6. Rondvraag

Het verzoek wordt gedaan om een scherm voor het raam van de keuken mee te nemen bij de realisatie van de kantine verfraaiing.


7. Sluiting

De aanwezigen worden uitgenodigd om na sluiting van de vergadering in de kantine de onthulling van het bord van de Club van 100 bij te wonen onder het genot van een drankje.
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.45 uur.


================================
 

02-01-2022
Nieuwjaarswens Club van 100
Ook in het nieuwe jaar hoopt de Club van 100 weer nieuwe projecten
18-11-2021
Algemene Ledenvergadering Club van 100, 2021
Vrijdag 5 november jl. was er de algemene vergadering van de Club van 100
03-04-2016
Verslag ALV CV100
Afscheid van secretaris Ge van Niekerk en vice-voorzitter Rob de Jonge
20-09-2012
Club van 100 maakt “nieuw” clubhuis mogelijk
De verfraaiing en herinrichting van de kantine nadert zijn voltooiing
28-11-2011
Club van 100 bereikt het magische ledenaantal van 100
“Vader” Kees Timmermans en supporter van het eerste uur Jacques Overgaauw hebben woord gehouden
29-08-2011
Club van 100 nadert de 100
Ondanks de voetballoze periode hebben opnieuw enkele personen, die Voorschoten '97 een warm hart toedragen, zich aangemeld als lid van de Club van 100
27-03-2011
Club van 100 Voorschoten '97
Verslag 2e algemene ledenvergadering Club van 100
01-11-2010
Meld je aan voor 15 november!
Doen!
29-08-2010
Club van 100 op zoek naar foto’s sportmomenten
Na onder andere de ondersteuning van de bevrijdingsloop en het tentenkamp voor de jeugd staat nu het project verfraaiing van de kantine op de rol
23-03-2010
Selecties lid van Club van 100
Naast personen en bedrijven zijn ook teams van harte welkom als lid van de Club van 100
16-03-2010
Verslag ledenvergadering d.d. 16 maart 2010
Verslag 1e algemene ledenvergadering van de Club van 100 Voorschoten '97
16-03-2010
Grote opkomst bij eerste ledenvergadering Club van 100
Het belangrijkste onderdeel van de vergadering was de presentatie van de ingebrachte ideeën voor activiteiten en projecten
01-11-2009
Commissie Club van 100 klaar voor de start
Commissie van tien leden met bestuur gaat zich inzetten om van de cv100 een succes te maken
18-05-2009
Club van 100 opgericht
De eerste leden hebben zich reeds al aangemeld

 

© 2021-2022 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.